Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

За събитието

Морската научна конференция ще се проведе на 10 и 11 октомври в гр. Варна и ще акцентира върху различни области:

– областта на предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху морската среда, насоките и резултатите на научните изследвания в тази област, съобразени с основните проблеми и предизвикателства пред опазването на околната морска среда и развитието на морската индустрия,

– развитието на синята икономика и установените сектори в нея, като корабостроене и кораборемонт, морски транспорт, офшорна индустрия

– проблемите, свързани с наличие на празноти в синята икономика, идентифицирани в редица официални документи на ЕС през последните години, като иновациите в “синята икономика”, наличие на работна сила, способна да използва последните технологии; липсата на връзка между научноизследователските дейности и бизнеса, липсата на достатъчно информация за възможностите за професионално развитие и кариера на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели в морската сфера.

Целите на конференцията са:

– да повиши атрактивността на НИРД в областта на морската индустрия и “синята икономика”;

– да диверсифицира уменията на докторанти, пост-докторанти, млади учени в морската индустрия и “синята икономика”;

Тематични направления:

 • Корабоводене;
 • Електроника;
 • Организация и управление на техническите подразделения от ВМС;
 • Информационни технологии;
 • Електротехника;
 • Експлоатация на флота и пристанищата;
 • Социални, стопански и правни науки;
 • Кораборемонт;
 • Астронавигация;
 • Мениджмънт и логистика;
 • Киберсигурност.

СИМПОЗИУМ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АЛИАНСИ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КОРИДОРИ“

Симпозиумът ще се проведе на 24 и 25 октомври в гр. Варна и ще акцентира върху:

– съвременните методи, способи и техники за организирането и провеждането на лидерска подготовка;

– методи за военноморското образование, подготовка, използването на съвременните системи за симулации ;

– възможни сфери за сътрудничество между военноморските академии в областта на научните изследвания.

Цел на симпозиума е да се даде възможност за обмен на информация и да се проследят и очертаят насоките на научните изследвания, съобразени с основните проблеми свързани с развитието на икономическите коридори и ролята на бизнеса в тяхното изграждане.

Провеждането на форума се подкрепя от Черноморската Асоциация на Морските Институции ( Black Sea Association of Maritime Institutions, BSAMI) Българска Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт (БНАКК) Bulgarian National Association of Shipbuilding and Ship Repair, Federation of Science and Technology Unions

Международен програмен комитет

Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Д. Тодорова– Ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, професор д-р инж.-икон., „Почетен Професор на Ningbo University of Technology“, Китай кап. Irakli Sharabidze – Rector at Batumi State Maritime Academy

Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt – – декан на Морския факултет на истанбулския технически университет, Република Турция

проф. д-р Михаил Миюсов (Mikhaylo Miyusov) – ректор на националната морска академия, Украйна

доц. д.-р Виолета Чукур (Violeta Ciucur) – ректор на Морския университет, Румъния

проф. д.н. Сергей Кондратиев (Sergey Kondratiev) – ректор на държавния морски университет „Адмирал Ушаков”, Русия

Проф. д-р Орал Ердоган – ректор на университета „Пири Рейс“, Турция

Организационен секретар – кап.І ранг доц. д-р Иво Йоцов – катедра „Мениджмънт и логистика“.

Научен комитет

Председател:

кап.І ранг професор д-р Калин Калинов – зам.- началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” по учебната и научна част.

Членове:

Научен секретариат

Председател:

капитан I ранг, професор, доктор Мирослав Цветков

Научен секретар

кап.І ранг доц. д-р Иво Йоцов – катедра „Мениджмънт и логистика“.

Членове:

1. Доцент, доктор Сияна Люцканова

2. Асистент Жанета Калинова

4. Капитан III ранг, доцент, доктор Ивайло Бакалов

5. Капитан-л-т, доктор Йордан Сивков

Тематични направления:

 • Военно-политически аспекти на интеграцията в отбранителната промишленост.
 • Психологически и организационни аспекти на международната икономическа интеграция.
 • Глобални доставки, глобална логистика и развитие на транспортните, логистични и икономически коридори.
 • Перспективи пред развитието на Международни стратегически алианси в морската индустрия.
 • Управление и сигурност на информационните ресурси и информационните потоци в международните стратегически алианси.

За организаторите

Висшето военноморско училище е ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настояща дейност го утвърждават като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри.

Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) е учредена на 28 Април 2009 г. като доброволно сдружение, с нестопанска цел, в частна полза за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на членовете си пред държавните и местните органи, и администрации в страната, в CESA (Общност на асоциациите на европейските корабостроителни и кораборемонтни заводи) – от 1ви Юни 2012 г. – SEA Europe ASBL (Асоциация по корабостроене и морско оборудване) и други международни организации.

Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България, или Федерацията, е творческо-професионално, научно – просветно, неправителствено, неполитическо сдружение с нестопанска цел на юридически лица – съсловни организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, в които членуват инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, икономиката и земеделието.

ФНТС е съучредител и член на Световната федерация на инженерните организации (WFEO).

ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Докторантската научна конференция ще се проведе на 18 и 19 ноември в гр. Варна и ще даде възможност за изява на докторанти, пост-докторанти и млади учени от ВВМУ, чрез техни разработки и доклади, и ще повиши квалификацията на докторантите в процеса на изработване на дисертационен труд.

Тематични направления и секции:

 • Корабоводене;
 • Електроника;
 • Организация и управление на техническите подразделения от ВМС;
 • Информационни технологии;
 • Електротехника;
 • Експлоатация на флота и пристанищата;
 • Социални, стопански и правни науки;
 • Кораборемонт;
 • Астронавигация;
 • Мениджмънт и логистика;
 • Киберсигурност;
 • Сигурност и отбрана;
Shares